Regulamin Cyklokarpaty Kids Race 2020

 1. Organizator
  1. Fundacja Cyklokarpaty z siedzibą w Krakowie (30-698), ul. Borowinowa 59b/2
  2. MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal sp.j. z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Żeromskiego 36
 2. Administrator Danych Osobowych
  1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z organizacją wyścigów Cyklokarpaty Kids Race jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36. 

   Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem www.timedo.pl/polityka.

  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w wyścigach Cyklokarpaty Kids Race zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator i Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją wyścigów Cyklokarpaty Kids Race także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji wyścigów.
 3. Cel Zawodów:
  1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce południowo-wschodniej.
  2. Promowanie szlaków i miejscowości turystycznych w regionie.
  3. Propagowanie zdrowego trybu życia.
  4. Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
 4. Uczestnicy
  1. Uczestnikiem może być dziecko, które zostanie zgłoszone przez rodzica lub prawnego opiekuna, który będzie sprawował opiekę nad dzieckiem podczas trwania zawodów. Równocześnie rodzic/opiekun prawny zgłaszający dziecko do wyścigu oświadcza, iż nie będzie rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji, ani praw w związku z udziałem dziecka w zawodach rowerowych, w tym na skutek ewentualnych kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu dziecka.
  2. Trasa będzie oznakowana taśmami lub pachołkami. Za skrócenie trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
  3. Uczestnik zobowiązany jest posiadać sztywny kask.
  4. Start w zawodach jest bezpłatny. Obowiązuje limit uczestników: 200 osób.
 5. Data i miejsce zawodów, dystanse
  1. Zawody odbędą się podczas każdej edycji Maratonów Rowerowych Cyklokarpaty.pl w sezonie 2020 oraz podczas Uphillu Cyklokarpaty w Krynicy-Zdroju w dn. 02.08.2020.
  2. Dystans od 50 do 1000 metrów w zależności od kategorii wiekowej.
 6. Biuro zawodów i zgłoszenia
  1. Zgłoszenia do wyścigów Cyklokarpaty Kids Race prowadzone będą drogą elektroniczną przez formularz znajdujący się pod adresem: https://system.timedo.pl/panelKidsRace/ oraz w biurze zawodów.
  2. Aby dokonać zgłoszenia dziecka do zawodów należy zalogować się do swojego konta w Systemie Timedo, po czym dodać podopiecznego do zawodów. Zgłoszenie ważne jest jednorazowo na cały sezon, nie ma potrzeby zgłaszania dziecka przed każdymi zawodami.
  3. Przed pierwszym startem dziecka w sezonie należy odebrać numer startowy w biurze zawodów. Numer jest ważny przez cały sezon. Przed każdym kolejnym startem nie ma potrzeby wizyty w biurze zawodów w innym celu niż pobranie drugiego lub kolejnego numeru startowego w razie zgubienia pierwszego.
  4. Biuro zawodów mieściło będzie się w Głównym Biurze Zawodów i będzie czynne w godzinach: 10:00 – 11:45 (w Krynicy od 8:00 do 10:15)
 7. Kategorie wiekowe
  1. urodzeni w 2015 roku i później – oddzielnie chłopcy i dziewczynki
  2. urodzeni w roku 2014 – oddzielnie chłopcy i dziewczynki
  3. urodzeni w latach 2012 – 2013 – oddzielnie chłopcy i dziewczynki
  4. urodzeni w latach 2010 – 2011 – oddzielnie chłopcy i dziewczynki
  5. urodzeni w latach 2007 – 2009 – oddzielnie chłopcy i dziewczynki
  6. Organizator zastrzega możliwość zwiększenia liczby kategorii wiekowych pod wpływem specyfiki trasy, czynników pogodowych i ilości uczestników.
 8. Godziny i procedura startów
  1. Starty odbywały się będą od godziny 12:00 (w Krynicy od 10:30) od najmłodszych do najstarszych dzieci naprzemiennie – dziewczynki i chłopcy.
  2. Posiadając numer startowy (zamocowany w widoczny sposób do kierownicy roweru dziecka) wystarczy ustawić dziecko na linii startu w momencie przygotowywania się do startu danej kategorii wiekowej. Kategorie wiekowe rozróżniane będą kolorem naklejki na numerze startowym.
  3. W przypadku dużej liczby uczestników w jednej kategorii wiekowej Organizator zastrzega sobie prawo do rozdzielenia startów na dwie lub więcej tur, z których każda będzie traktowana przy dekoracji jako osobna kategoria. Podział dzieci będzie losowy.
 9. Nagrody
  1. Nagradzane są wszystkie dzieci w każdej kategorii wiekowej (grupie startowej). Dzieci otrzymają medale i dyplomy. Pierwsza trójka otrzyma dyplom za zajęte miejsce, pozostałe dzieci za udział w zawodach.
 10. Odpowiedzialność
  1. Zawody ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na powyższe działania.
  2. W trakcie uczestnictwa dziecka w wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu trasy wyścigu, nie na trasie wyścigu. Na starcie powinni znajdować się tylko uczestniczące w zawodach dzieci.  Dopuszczalne jest towarzyszenie na trasie przez rodzica lub opiekuna zawodników najmłodszej grupy wiekowej.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  4. Opiekun prawny Uczestnika musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z  użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są  i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.

Grzegorz Prucnal