Regulamin Maratonów Rowerowych Cyklokarpaty 2019

§1 ORGANIZATOR

Organizatorem Maratonów Rowerowych Cyklokarpaty.pl w sezonie 2019 (zwanych dalej “zawodami”) jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36. Adres do korespondencji: Cyklokarpaty, ul. Podole 60, 30-394 Kraków.

Kontakt: grzesiek@cyklokarpaty.pl
Strona internetowa: www.cyklokarpaty.pl
System zgłoszeniowy: www.system.timedo.pl

§2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem www.timedo.pl/polityka.

§3 CELE ZAWODÓW

 1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce południowo-wschodniej.
 2. Promowanie szlaków i miejscowości turystycznych w regionie.
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn Maratonów Rowerowych Cyklokarpaty.pl 2019
 4. Propagowanie zdrowego trybu życia.

§4 TERMINY I MIEJSCA

 1. Kalendarz
  1. Wierchomla – 13.04.2019 – sobota
  2. Przemyśl – 27.04.2019 – sobota
  3. Kluszkowce – 18.05.2019 – sobota
  4. Pruchnik – 01.06.2019 – sobota
  5. Cisna – 15.06.2019 – sobota
  6. Łopuszna – 29.06.2019 – sobota
  7. Horyniec Zdrój – 06.07.2019 – sobota
  8. Ptaszkowa – 28.07.2019 – niedziela
  9. Dukla – 11.08.2019 – niedziela
  10. Myślenice – 25.08.2019 – niedziela
  11. Krosno – 15.09.2019 – niedziela
  12. Rzyki – 28.09.2019 – sobota
 2. Dokładne godziny i miejsca startów są podane na stronie internetowej Organizatora w zakładce dotyczącej konkretnej edycji zawodów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca każdej z edycji zawodów, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

§5 WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 1. OGÓLNE WARUNKI ZGŁOSZENIA
  1. Prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie (wysłanie) elektronicznego formularza zgłoszeniowego (dostępnego w Systemie Timedo https://system.timedo.pl ) oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do godziny 11:00 w dniu zawodów.
 2. OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU
  1. Warunkiem udziału Uczestnika w zawodach jest:
   1. Nieodbywanie kary zawieszenia bądź dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.
   2. Nieużywanie w rowerze dodatkowego, pomocniczego napędu, np. elektrycznego, chyba że zezwala na to dodatkowy regulamin w ramach osobnej klasyfikacji.
   3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
   4. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
    1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
    2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w zawodach,
    3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
    4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
    5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
    6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
    7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
    8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
   5. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom zawodów sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
  2. Organizator ustanawia limit Uczestników zawodów na 1000 osób. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Zgłoszeń.
  3. W trakcie trwania zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia zapiętego kasku rowerowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy udziału w zawodach każdego Uczestnika, który nie będzie ubrany w powyższy sposób.
  4. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.
  5. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność przyjmując do wiadomości, że wiąże się to z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego elektronicznego formularza zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
  8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.
  9. Uczestnik może wziąć udział w zawodach pod warunkiem posiadania roweru z obowiązkowym wyposażeniem zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, którego tekst jednolity został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 15 grudnia 2016 r.
 3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REZYGNACJI Z RYWALIZACJI
  1. W przypadku rezygnacji z rywalizacji po starcie Uczestnik zawodów zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę pomiaru czasu, która ma swoje stanowisko przy mecie zawodów. W przeciwnym razie Uczestnik zawodów może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwania.
 4. WYBÓR I ZMIANA DYSTANSU
  1. Uczestnicy dokonują wyboru dystansu w systemie zgłoszeniowym.
  2. Możliwość zmiany dystansu istnieje do momentu startu. Zmiany dokonać można w biurze zawodów lub samodzielnie w systemie zgłoszeniowym.
  3. Zmiana dystansu po starcie Maratonu będzie karana dyskwalifikacją. Nie ma również możliwości przejścia pomiędzy klasyfikacjami Giga i ELITA Giga po starcie maratonu.
 5. UDZIAŁ OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
  1. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich Formularz Rejestracyjny wypełnia rodzic bądź opiekun prawny, wyrażający zgodę na udział w zawodach osoby niepełnoletniej i biorący za nią odpowiedzialność.
  2. W przypadku rejestracji osób poniżej 13 roku życia (osób, które w dniu wyścigu nie ukończyły jeszcze 13 lat i nie posiadają ograniczonej zdolności do czynności prawnych) istnieje dodatkowo obowiązek towarzyszenia Uczestnikowi na trasie w trakcie zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego.
  3. Osoby niepełnoletnie, nieposiadające innego dokumentu uprawniającego do poruszania się rowerem po drodze publicznej, zobowiązane są posiadać ważną kartę rowerową.
 6. SZCZEGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU NA DYSTANSIE FAMILY
  1. Każdej niepełnoletniej osobie może towarzyszyć bezpłatnie dwóch opiekunów, którzy zobowiązani są pobrać z biura zawodów tabliczkę ze stosownym oznaczeniem.
  2. Rolą opiekuna jest opieka i wsparcie psychiczne, nie ułatwianie rywalizacji. Opiekun powinien poruszać się za Uczestnikiem tak by nie wpływać na przebieg zawodów. W przypadku stwierdzenia umyślnego łamania tej zasady Uczestnik wraz z opiekunem zostaną zdyskwalifikowani.
  3. Opiekun zobowiązany jest ustąpić na trasie innym Uczestnikom zawodów.
  4. Rejestrując dziecko Opiekun może zakupić dla siebie dodatkowo medal i posiłek regeneracyjny.

§6 UCZESTNICTWO OSÓB POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ PZKol

Zawodnicy i zawodniczki z licencjami Polskiego Związku Kolarskiego (kategorii Elita i U23) startują z pierwszego sektora, wyłącznie na dystansie ELITA Giga. Nie są klasyfikowani w kategoriach wiekowych, w klasyfikacji drużynowej oraz w klasyfikacji sektorowej. Zawodników i zawodniczki z licencjami PZKol. obejmuje indywidualna klasyfikacja w kategorii Open Kobiet i Open Mężczyzn  na dystansie ELITA Giga.

§7 TERMINY ZGŁOSZEŃ I OPŁATY

 1. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Organizator przyjmuje opłaty rejestracyjne przelewem lub kartą poprzez system Przelewy24. Dane do płatności generowane są w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo. W przypadku chęci zapłaty:
  1. Przekazem bankowym lub pocztowym (“w okienku”)- należy wybrać wśród opcji płatności systemu Przelewy24 opcję “wpłata tradycyjna” i dowolny z dostępnych w tej opcji banków.
  2. Gotówką – opłaty przyjmowane są w biurze zawodów w dniu startu.
 3. O terminie wpłaty decyduje moment zaksięgowania na koncie Organizatora. Wpłaty “w okienku” potrzebują nawet dwóch dni na dotarcie do konta docelowego
 4. Zgłoszenia na daną edycję zawodów zamykane są w dniu zawodów o godzinie 11:00. Po tym terminie nie ma już możliwości zgłoszeń. Wysokość opłaty rejestracyjnej uzależniona jest od terminu zapisu na Imprezę oraz dystansu, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 5. Opłata rejestracyjna jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych zawodów i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
 6. Faktury VAT 
  1. wystawiane są i przesyłane mailowo automatycznie po dokonaniu opłaty. Dane do faktury potwierdza się w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku błędy i potrzeby skorygowania faktury należy wysłać wiadomość mailową na adres faktury@timedo.pl.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z udziału w  zawodach:
  1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na inną osobę, jednak do godziny 23:59 w przeddzień zawodów Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania swojego uczestnictwa w zawodach (w panelu zgłoszeniowym https://system.timedo.pl/panelCK/pl/ należy przy danej imprezie przejść do podsumowania zgłoszenia i kliknąć przycisk “rezygnuj”), po czym otrzyma rabat na kolejny start o wartości uiszczonej opłaty rejestracyjnej. Rabat ważny będzie do dnia 28.09.2019r. Po upływie powyższych terminów prawo do jakiegokolwiek zwrotu lub przeniesienia niewykorzystanej opłaty rejestracyjnej, jak również wykorzystania otrzymanego rabatu wygasa.

Dokonanie wpłaty do 23:59 w poniedziałek przed Imprezą

(przelewem lub kartą)

Dokonanie wpłaty do 23:59 we czwartek przed Imprezą

(przelewem lub kartą)

Dokonanie wpłaty do 8:00 w dniu Imprezy
(przelewem lub kartą)
Dokonanie wpłaty od 8:00 do 10:30 w dniu Imprezy (przelewem, gotówką lub kartą)
stawki standardowe 69 PLN 79 PLN 89 PLN 100 PLN
stawki dla Uczestnika startującego po raz pierwszy w sezonie, jeśli startuje na dystansie Family lub Hobby i nie posiada numeru startowego na sezon 2019 89 PLN
stawki dla Uczestnika startującego po raz pierwszy w sezonie, jeśli startuje na dystansie Mega, Giga lub ELITA Giga i nie posiada numeru startowego na sezon 2019 89 PLN 99 PLN 109 PLN 120 PLN
Rabat dla osób poniżej 18 i powyżej 60 lat (rocznikowo) Automatycznie naliczany w systemie zgłoszeniowym rabat  wysokości 50% od powyższych kwot
Rabat dla drużyn startujących w zawodach Rabaty możliwe są na podstawie liczby osobostartów danej drużyny. Uzyskanie rabatu możliwe jest po podpisaniu umowy.
Dodatkowa opłata za wydanie duplikatu numeru startowego lub ponownego wydania oznaczenia opiekuna

20 PLN
Opłata nie jest pobierana w przypadku stwierdzenia uszkodzenia chipa z przyczyn niezależnych od Uczestnika

§7 SEKTORY

 1. Od sezonu 2019 wszyscy zawodnicy dystansów Hobby, Mega oraz Giga są klasyfikowani w jednej klasyfikacji sektorowej, a nie tak jak dotychczas w klasyfikacjach osobnych dla Hobby i pozostałych dystansów. Przykładowo osoba, która wywalczyła sektor 1 na dystansie Hobby automatycznie może startować na dystansie Mega z 1 sektora. Jeżeli dana osoba startowała na różnych dystansach, to jej wynik w klasyfikacji sektorowej również jest liczony z różnych dystansów i nadal znajduje się w tej samej klasyfikacji z pozostałymi uczestnikami.
 2. Podczas zawodów obowiązuje podział na sektory:
  1. Dystanse Hobby (start 11:30), Mega (start 11:00)  i Giga (start 11:00)
   1. sektor I (liczba punktów większa niż 0,95) oraz ELITA GIGA
   2. sektor II (liczba punktów większa niż 0,85)
   3. sektor III (liczba punktów większa niż 0,8)
   4. sektor IV (liczba punktów większa niż 0,75)
   5. sektor V (liczba punktów większa niż 0,7)
   6. sektor VI (liczba punktów większa niż 0,65)
   7. sektor VII (liczba punktów większa niż 0,6)
   8. sektor VIII (liczba punktów mniejsza lub równa 0,6) + nowi zawodnicy na dystansach Hobby, Mega i Giga
  2. Dystans Family – start o godzinie 11:30 razem z dystansem Hobby
   1. Sektor VIII – wszyscy zawodnicy dystansu Family
 3. Podczas pierwszego startu w sezonie 2019 zawodnika obowiązuje Klasyfikacja Sektorowa z sezonu 2018 z uwzględnieniem ewentualnych wniosków o zmianę sektora.
 4. Istnieje możliwość zmiany sektora. W tym celu należy co najmniej na 48h przed daną edycją poinformować obsługę pomiar czasu na adres pomoc@timedo.pl i odpowiednio uzasadnić prośbę (np. link do wyników w innych imprezach). O decyzji Organizator poinformuje Uczestnika mailowo nie później niż 24h przed startem danej edycji.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przedziałów punktowych dla poszczególnych sektorów przed każdą edycją. Ma to na celu równomierne rozłożenie zawodników i umożliwienie bezpiecznego startu.
 6. Aktualna lista sektorowa będzie dostępna co najmniej 3 dni przed startem danej edycji na stronie internetowej zawodów i w systemie zgłoszeniowym, jak również dostępna będzie w biurze zawodów podczas każdej edycji.
 7. Wejście do sektora możliwe jest jedynie przez wyznaczone do tego miejsce. Sektory 1-7 otwierane są na 15 minut przed startem i każdy wchodzący Uczestnik jest odnotowywany na liście sektorowej. Zamknięcie sektorów 1-7 następuje na 5 minut przed startem.
 8. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika ustawienia wg listy sektorowej (poprzez ustawienie się w sektorze wcześniejszym) może skutkować karą czasową lub dyskwalifikacją na danej edycji i przypisaniem zawodnika do ostatniego sektora dla danego dystansu na kolejnej edycji, w której będzie startował.

§9 DYSTANSE, ŚWIADCZENIA I PRZEBIEG ZAWODÓW

 1. DYSTANSE I TRASY ZAWODÓW
  1. Dystanse
   1. Family – do 15 kilometrów
   2. Hobby – od 10 do 35 kilometrów
   3. Mega – od 30 do 65 kilometrów
   4. Giga – od 50 do 100 kilometrów
   5. ELITA Giga – rywalizacja na tej samej trasie co Giga
  2. Zawody zostaną rozegrane na trasach w okolicach miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje. Mapy tras poszczególnych edycji będą udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej.
 2. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
  1. Pamiątkowy medal i dyplom za ukończenie zawodów,
  2. Dostęp do profesjonalnych fotografii w wysokiej jakości do dowolnego, niekomercyjnego użytku,
  3. Trasa oznakowana taśmami i strzałkami kierunkowymi (nie trzeba znać terenu),
  4. Możliwość korzystania z bufetów na trasie zawodów (Hobby, Mega, Giga) oraz na mecie, jak również posiłek regeneracyjny po zawodach,
  5. Elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów,
  6. Nagrody i statuetki lub medale (Hobby, Mega, Giga, Elita Giga) dla zajmujących miejsca 1-3 w kategorii oraz dyplomy dla zajmujących miejsca 4-6 w kategorii.Możliwość umycia roweru,
  7. Zabezpieczenie medyczne.
 3. PRZEBIEG ZAWODÓW
  1. Orientacyjny program:
   1. 8:00 – 11:00 biuro zawodów
   2. 10:00 start dystansu Family (pierwsza fala) rywalizacja na dystansie Family odbywać się będzie w jednej fali startującej o 11:30
   3. 11:00 start dystansów Mega i Giga
   4. 11:30 start dystansu Hobby i Family
   5. 14:00 dekoracja dystansu Hobby
   6. 15:00 dekoracja dystansu Mega
   7. 16:00 dekoracja dystansu Giga i ELITA Giga
  2. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę Giga, Mega lub Hobby maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 4. OGRANICZENIA
  1. Nieodebranie nagrody do godziny 17:00 skutkuje brakiem możliwości jej odbioru.
  2. Meta zawodów na pozostałych dystansach zamykana jest o godzinie 17:00. Po tym czasie zawodnicy mogą nie być klasyfikowani.
  3. Na dystansie Giga i ELITA Giga ze względów bezpieczeństwa  może zostać wyznaczony limit czasowy na trasie zawodów.
  4. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

§10 KATEGORIE I KLASYFIKACJE

 1. Dystans Famil:
  1. FKO – Kobiety Open
  2. FMO – Mężczyźni open
 2. Dystans Hobby:
  1. HK0 Kobiety od 13 do 15 lat
  2. HK1 Kobiety od 16 do 18 lat
  3. HK2 Kobiety od 19 do 29 lat
  4. HK3 Kobiety od 30 do 39 lat
  5. HK4 Kobiety od 40 do 49 lat
  6. HK5 Kobiety od 50 lat
  7. HM0 Mężczyźni od 13 do 15 lat
  8. HM1 Mężczyźni od 16 do 18 lat
  9. HM2 Mężczyźni od 19 do 29 lat
  10. HM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
  11. HM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
  12. HM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
  13. HM6 Mężczyźni od 60 lat
 3. dystans Mega:
  1. MK1 Kobiety od 15 do 18 lat
  2. MK2 Kobiety od 19 do 29 lat
  3. MK3 Kobiety od 30 do 39 lat
  4. MK4 Kobiety od 40 lat
  5. MM1 Mężczyźni od 15 do 18 lat
  6. MM2 Mężczyźni od 19 do 29 lat
  7. MM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
  8. MM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
  9. MM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
  10. MM6 Mężczyźni od 60 lat
 4. dystans Giga:
  1. GKobiety Open od 19 lat
  2. GM2 Mężczyźni od 19 do 29 lat
  3. GM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
  4. GM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
  5. GM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
  6. GM6 Mężczyźni od 60 lat
 5. Dystans ELITA Giga (zasady startu opisane w §6 niniejszego regulaminu)
  1. EGKobiety Open
  2. EGMężczyźni Open

§11 KLASYFIKACJA GENERALNA

 1. Klasyfikacja generalna jest klasyfikacją punktową. Zliczane będą w niej punkty z dokładnie 7 najlepszych startów na danym dystansie. Zawodnik, który nie weźmie udziału w co najmniej 7 edycjach na danym dystansie nie jest klasyfikowany w klasyfikacji generalnej. Ewentualne zmniejszenie liczby edycji w cyklu nie wpływa na zasady obliczania klasyfikacji generalnej.
 2. Punkty w Indywidualnej Klasyfikacji Generalnej na poszczególnych zawodach przyznawane są w następujący sposób:
  1. GIGA: (czas zwycięzcy kategorii/ czas zawodnika) * 600 pkt
  2. MEGA: (czas zwycięzcy kategorii/ czas zawodnika) * 400 pkt
  3. HOBBY: (czas zwycięzcy kategorii/ czas zawodnika) * 200 pkt
 3. Drużynowa klasyfikacja generalna:
  1. Drużyna składa się z co najmniej jednego zawodnika.
  2. Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją OPEN.
  3. Nie ma możliwości zmiany drużyny po rozpoczęciu sezonu.
  4. Dla drużyny, na jednej edycji, punktują maksymalnie cztery osoby z czego maksymalnie dwie na dystansie Giga. Dla drużyny nie punktują startujący na dystansie Family.
 4. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną rozdane podczas ostatniej edycji. Nieobecność na rozdaniu nagród skutkuje brakiem możliwości jej odbioru.

§12 RUCH DROGOWY

 1. Zawody odbywają się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Mundurowe oraz służby Organizatora mogą informować o szczególnym zagrożeniu.
 2. Uczestnik musi zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Uczestnik na drogach gruntowych i publicznych powinien poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

§13 OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Uczestnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na trasie maratonu poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani. Jeśli w przypadku jednego Uczestnika sytuacja taka się powtórzy – otrzyma on dyskwalifikację do końca sezonu.

§14 PROTESTY I KARY

 1. Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. kara czasowa,
  3. dyskwalifikacja
 2. Protesty do Sędziego Głównego, którego stanowisko znajduje się w namiocie przy mecie zawodów można składać w formie pisemnej do 30 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.
 3. Protesty o wyniki można składać do 48 godzin po zakończeniu zawodów wysyłając mail na adres pomoc@timedo.pl

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik ma obowiązek zamontować numer startowy z przodu roweru na kierownicy, nad pancerzami, aby zapewnić jak najlepszą jego widoczność i nie może ingerować w jego wygląd.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 4. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.