Regulamin2018-08-13T10:11:13+02:00

Regulamin Kellys Cyklokarpaty 2018

I ORGANIZATOR

MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36 przy współpracy zespołu organizatorów lokalnych realizujących Maratony Rowerowe Kellys Cyklokarpaty.pl w sezonie 2018

II ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Maratonów Rowerowych Kellys Cyklokarpaty.pl 2018 w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Maratonów Rowerowych Kellys Cyklokarpaty.pl 2018 zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Maratonów Rowerowych Kellys Cyklokarpaty.pl 2018 także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Maratonów Rowerowych Kellys Cyklokarpaty.pl 2018.

III CELE

 1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce południowo-wschodniej.
 2. Promowanie szlaków i miejscowości turystycznych w regionie.
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn Maratonów Rowerowych Kellys Cyklokarpaty.pl 2018
 4. Propagowanie zdrowego trybu życia.

IV TERMINY I MIEJSCA

 1. Kalendarz
  1. Horyniec Zdrój 14 kwietnia 2018
  2. Przemyśl 28 kwietnia 2018
  3. Wierchomla 12 maja 2018
  4. Kluszkowce 26 maja 2018
  5. Brzozów 2 czerwca 2018
  6. Łopuszna 16 czerwca 2018
  7. Pruchnik 30 czerwca 2018
  8. Wojnicz 15 lipca 2018
  9. Kasina Wielka 28 lipca 2018
  10. Dukla 12 sierpnia 2018
  11. Myślenice 25 sierpnia 2018
  12. Rzyki 29 września 2018
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca każdej z edycji zawodów Maratony Rowerowe Kellys Cyklokarpaty.pl, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora – www.cyklokarpaty.pl, zwanej dalej stroną internetową oraz mailowo na adres podany przy rejestracji. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
 3. Dokładne godziny i miejsca startów są podane na stronie internetowej Organizatora

V WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału Uczestnika w Maratonach Rowerowych Kellys Cyklokarpaty.pl 2018 jest:
  1. Nieodbywanie kary zawieszenia bądź dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.
  2. Nieużywanie w rowerze dodatkowego, pomocniczego napędu, np. elektrycznego
  3. Prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie (wysłanie) elektronicznego formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej zawodów i w Systemie Timedo) oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem.
  5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
   1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
   2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Maratonach Rowerowych Kellys Cyklokarpaty.pl 2018,
   3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
   4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
   5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
   7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
   8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom Maratonów Rowerowych Kellys Cyklokarpaty.pl 2018 sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
 3. Organizator ustanawia limit Uczestników zawodów Maratony Rowerowe Kellys Cyklokarpaty.pl na 1000 osób. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Zgłoszeń.
 4. W trakcie trwania zawodów Maratony Rowerowe Kellys Cyklokarpaty.pl wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia zapiętego kasku rowerowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy udziału w zawodach Maratony Rowerowe Kellys Cyklokarpaty.pl każdego Uczestnika, który nie będzie ubrany w powyższy sposób.
 5. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Maratonach Rowerowych Kellys Cyklokarpaty.pl 2018.
 6. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w organizowanych zawodach oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
 8. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich Formularz Rejestracyjny wypełnia rodzic bądź opiekun prawny, wyrażający zgodę na udział w zawodach osoby niepełnoletniej i biorący za nią odpowiedzialność.
 9. W przypadku rejestracji osób poniżej 13 roku życia (osób, które w dniu wyścigu nie ukończyły jeszcze 13 lat) istnieje dodatkowo obowiązek towarzyszenia Uczestnikowi na trasie w trakcie zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego elektronicznego formularza zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.
 12. W przypadku rezygnacji z rywalizacji po starcie Uczestnik zawodów Maratony Rowerowe Kellys Cyklokarpaty.pl zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę pomiaru czasu, która ma swoje stanowisko przy mecie zawodów. W przeciwnym razie Uczestnik zawodów może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwania.

VI UCZESTNICTWO OSÓB POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ PZKol

 1. Zawodnicy i zawodniczki z licencjami Polskiego Związku Kolarskiego (kategorii Elita i U23) startują z pierwszego sektora, wyłącznie na dystansie ELITA Giga. Nie są klasyfikowani w kategoriach wiekowych, w klasyfikacji drużynowej oraz w klasyfikacji sektorowej. Zawodników i zawodniczki z licencjami PZKol. obejmuje indywidualna klasyfikacja w kategorii Open Kobiet i Open Mężczyzn  na dystansie ELITA Giga.
 2. Nie zabrania się startu na dystansie ELITA Giga osobom nieposiadającym licencji PZKol.

VII TERMINY ZGŁOSZEŃ I OPŁATY

 1. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników zawodów Maratony Rowerowe Kellys Cyklokarpaty.pl.
 3. Organizator przyjmuje opłaty rejestracyjne na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo.
 4. Zgłoszenia na daną edycję zawodów otwierane są w niedzielę na dwa tygodnie przed terminem zawodów a zamykane w dniu zawodów o godzinie 10:30. Po tym terminie nie ma już możliwości zgłoszeń.
 5. Opłaty
  1. Wysokość opłaty rejestracyjnej uzależniona jest od terminu zapisu na Imprezę oraz dystansu, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Dokonanie wpłaty do 23:59 w poniedziałek przed Imprezą Dokonanie wpłaty do 23:59 we czwartek przed Imprezą Dokonanie wpłaty do 8:00 w dniu Imprezy Dokonanie wpłaty od 8:00 do 10:30 w dniu Imprezy
stawki standardowe 50 PLN 70 PLN 80 PLN 100 PLN
stawki dla Uczestnika startującego po raz pierwszy w sezonie, jeśli startuje na dystansie Mega, Giga lub ELITA Giga i nie posiada numeru startowego na sezon 2018 70 PLN 90 PLN 100 PLN 120 PLN
stawki dla Uczestnika startującego po raz pierwszy w sezonie, jeśli startuje na dystansie Hobby i nie posiada numeru startowego na sezon 2018 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN
   1. Organizator przewiduje zniżki dla zespołów/drużyn startujących w Maratonach Rowerowych Kellys Cyklokarpaty.pl na podstawie liczby osobostartów danej drużyny. Uzyskanie zniżki jest możliwe po podpisaniu umowy.
   2. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty nie ma możliwości przeniesienia prawa do startu na inną osobę.
   3. O terminie wpłaty decyduje moment zaksięgowania na koncie Organizatora. Wpłaty “w okienku” potrzebują nawet dwóch dni na dotarcie do konta docelowego.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z udziału w Maratonie Rowerowym Kellys Cyklokarpaty.pl
  1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, jednak do godziny 23:59 w przeddzień zawodów Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania swojego uczestnictwa w zawodach, po czym otrzyma rabat na kolejny start o wartości uiszczonej opłaty rejestracyjnej. Rabat ważny będzie do dnia 29.09.2018r. Po upływie powyższych terminów prawo do jakiegokolwiek zwrotu lub przeniesienia niewykorzystanej opłaty rejestracyjnej wygasa.
  2. Opłata rejestracyjna jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Maratonu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.

VIII SEKTORY

  1. Uczestnicy zawodów Maratony Rowerowe Kellys Cyklokarpaty.pl zobowiązani są przestrzegać ustawienia się w sektorach przed startem zgodnie z Klasyfikacją Sektorową.
  2. Klasyfikacja Sektorowa (KS) wyznaczana jest na podstawie stosunku czasu zwycięzcy (open na danym dystansie) do czasu danego Uczestnika.
  3. Kolejność zawodników wyznaczana jest na podstawie średniej wyników z poszczególnych edycji.
  4. Przy wyliczaniu średniej brane jest pod uwagę maksymalnie 6 najlepszych wyników zawodnika na danym dystansie w przypadku jeśli zawodnik startował co najmniej 7 razy na danym dystansie. Jeżeli zawodnik startował mniej niż 7 razy na danym dystansie, a więcej niż raz, odrzucany jest wynik najsłabszy. (uściślenie w dn. 13.04.2018 z treści: przy wyliczaniu średniej nie jest brany pod uwagę najsłabszy wynik)
  5. Podczas zawodów Maratony Rowerowe Kellys Cyklokarpaty.pl obowiązuje podział na sektory:
   1. Dystans Mega i Giga – start godzina 11:00
    • sektor 0 VIP
    • sektor I (liczba punktów większa niż 0,95) oraz ELITA GIGA
    • sektor II (liczba punktów większa niż 0,85)
    • sektor III (liczba punktów większa niż 0,8)
    • sektor IV (liczba punktów większa niż 0,75)
    • sektor V (liczba punktów większa niż 0,7)
    • sektor VI (liczba punktów większa niż 0,65)
    • sektor VII (liczba punktów większa niż 0,6)
    • sektor VIII (liczba punktów mniejsza lub równa 0,6) + nowi zawodnicy na dystansach Mega i Giga
   2. Dystans Hobby – start godzina 11:30
    • sektor 0 VIP
    • sektor I   (liczba punktów większa niż 0,93)
    • sektor II (liczba punktów większa niż 0,85)
    • sektor III (liczba punktów większa niż 0,8)
    • sektor IV (liczba punktów większa niż 0,75)
    • sektor V (liczba punktów większa niż 0,7)
    • sektor VI (liczba punktów większa niż 0,65)
    • sektor VII (liczba punktów większa niż 0,58)
    • sektor VIII (liczba punktów mniejsza lub równa 0,6) + nowi zawodnicy na dystansie HOBBY
  6. Podczas pierwszego startu w sezonie 2018 zawodnika obowiązuje Klasyfikacja Sektorowa z sezonu 2017 z uwzględnieniem ewentualnych wniosków o zmianę sektora.
  7. Istnieje możliwość zmiany sektora. W tym celu należy co najmniej na 48h przed daną edycją poinformować obsługę pomiar czasu o oczekiwanym sektorze na adres pomoc@timedo.pl i odpowiednio uzasadnić prośbę (np. link do wyników w innych imprezach). O decyzji Organizator poinformuje Uczestnika mailowo nie później niż 24h przed startem danej edycji.
  8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przedziałów punktowych dla poszczególnych sektorów przed każdą edycją. Ma to na celu równomierne rozłożenie zawodników i umożliwienie bezpiecznego startu.
  9. Aktualna lista sektorowa będzie dostępna co najmniej 3 dni przed startem danej edycji w panelu na stronie www.cyklokarpaty.pl oraz Systemie Timedo www.system.timedo.pl
  10. Aktualna lista sektorowa będzie także dostępna w biurze zawodów podczas każdej edycji.
  11. Wejście do sektora możliwe jest jedynie przez wyznaczone do tego miejsce. Niedopuszczalne jest wejście przez linię startu. Sektory 1-7 otwierane są na 15 minut przed startem i każdy wchodzący Uczestnik jest odnotowywany na liście sektorowej. Zamknięcie sektorów 1-7 następuje na 5 minut przed startem.
  12. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika ustawienia wg listy sektorowej (poprzez ustawienie się w sektorze wcześniejszym) może skutkować karą czasową lub dyskwalifikacją na danej edycji i przypisaniem zawodnika do ostatniego sektora dla danego dystansu na kolejnej edycji, w której będzie startował.

IX DYSTANSE, ŚWIADCZENIA I PRZEBIEG ZAWODÓW

 1. Dystanse
  1. Hobby – od 10 do 35 kilometrów
  2. Mega – od 30 do 65 kilometrów
  3. Giga – od 50 do 100 kilometrów
  4. ELITA Giga – rywalizacja na tej samej trasie co Giga
 2. Maraton zostanie przeprowadzony na trasach wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje. Mapy poszczególnych edycji będą udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej.
 3. Program zawodów:
  1. 8:00 – 10:30 biuro zawodów
  2. 11:00 start dystansów Mega i Giga
  3. 11:30 start dystansu Hobby
  4. 14:00 dekoracja dystansu Hobby
  5. 15:00 dekoracja dystansu Mega
  6. 16:00 dekoracja dystansu Giga i ELITA Giga
  7. 17:00 zamknięcie trasy
 4. Nieodebranie nagrody do godziny 17:00 skutkuje brakiem możliwości jej odbioru.
 5. Na dystansie Giga i ELITA Giga może zostać wyznaczony limit czasowy podany przez sędziego głównego przed startem.
 6. Zawodnicy dokonują wyboru dystansu w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym przed dokonaniem płatności. Możliwość jego zmiany istnieje do momentu startu.
 7. Zmiana dystansu po starcie Maratonu będzie karana dyskwalifikacją. Nie ma również możliwości przejścia pomiędzy klasyfikacjami Giga i ELITA Giga po starcie maratonu.
 8. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 9. Na trasie Maratonu będą znajdowały się bufety.
 10. Trasa Maratonu zamykana jest o godzinie 17:00. Po tym czasie zawodnicy mogą nie być klasyfikowani.
 11. Każda trasa zostanie zamknięta przez służby organizatora.
 12. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę Giga, Mega lub Hobby maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 13. W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:
  1. oznakowaną trasę,
  2. zabezpieczenie medyczne,
  3. prawo do korzystania z bufetów na trasie,
  4. posiłek regeneracyjny po maratonie,
  5. możliwość umycia roweru,
  6. nagrody i puchary lub medale dla zwycięzców,
  7. elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów,
  8. bezpłatny dostęp do profesjonalnych fotografii w wysokiej jakości do dowolnego, niekomercyjnego użytku

X KATEGORIE WIEKOWE

 1. Dystans Hobby:
  1. HK0 Kobiety od 13 do 15 lat
  2. HK1 Kobiety od 16 do 18 lat
  3. HK2 Kobiety od 19 do 29 lat
  4. HK3 Kobiety od 30 do 39 lat
  5. HK4 Kobiety od 40 do 49 lat
  6. HK5 Kobiety od 50 lat
  7. HM0 Mężczyźni od 13 do 15 lat
  8. HM1 Mężczyźni od 16 do 18 lat
  9. HM2 Mężczyźni od 19 do 29 lat
  10. HM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
  11. HM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
  12. HM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
  13. HM6 Mężczyźni od 60 lat
 2. dystans Mega:
  1. MK1 Kobiety od 15 do 18 lat
  2. MK2 Kobiety od 19 do 29 lat
  3. MK3 Kobiety od 30 do 39 lat
  4. MK4 Kobiety od 40 lat
  5. MM1 Mężczyźni od 15 do 18 lat
  6. MM2 Mężczyźni od 19 do 29 lat
  7. MM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
  8. MM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
  9. MM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
  10. MM6 Mężczyźni od 60 lat
 3. dystans Giga:
  1. GKobiety Open od 19 lat
  2. GM2 Mężczyźni od 19 do 29 lat
  3. GM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
  4. GM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
  5. GM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
  6. GM6 Mężczyźni od 60 lat
 4. Dystans ELITA Giga (możliwość startu zawodników posiadających licencję, zawody zostały zgłoszone do kalendarza MZKol – www.mzkol.pl)
  1. EGKobiety Open
  2. EGMężczyźni Open

XI KLASYFIKACJA GENERALNA

 1. Klasyfikacja generalna jest klasyfikacją punktową. Zliczane będą w niej punkty z dokładnie 7 najlepszych startów na danym dystansie. Zawodnik, który nie weźmie udziału w co najmniej 7 edycjach na danym dystansie nie jest klasyfikowany w klasyfikacji generalnej. Ewentualne zmniejszenie liczby edycji w cyklu nie wpływa na zasady obliczania klasyfikacji generalnej.
 2. Punkty w Indywidualnej Klasyfikacji Generalnej na poszczególnych zawodach przyznawane są w następujący sposób:
  1. GIGA: (czas zwycięzcy kategorii/ czas zawodnika) * 600 pkt
  2. MEGA: (czas zwycięzcy kategorii/ czas zawodnika) * 400 pkt
  3. HOBBY: (czas zwycięzcy kategorii/ czas zawodnika) * 200 pkt
 3. Drużynowa klasyfikacja generalna:
  1. Drużyna składa się z co najmniej jednego zawodnika.
  2. Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją OPEN.
  3. Nie ma możliwości zmiany drużyny po rozpoczęciu sezonu.
  4. Dla drużyny, na jednej edycji, punktują maksymalnie cztery osoby z czego maksymalnie dwie na dystansie Giga
 4. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną rozdane podczas ostatniej edycji. Nieobecność na rozdaniu nagród skutkuje brakiem możliwości jej odbioru.

XII RUCH DROGOWY

 1. Zawody Maratony Rowerowe Kellys Cyklokarpaty.pl odbywają się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Mundurowe oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
 2. Uczestnik musi zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Uczestnik na drogach gruntowych i publicznych powinien poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

XIII OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zawodnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na trasie maratonu poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani. Jeśli w przypadku jednego zawodnika sytuacja taka się powtórzy – otrzyma on dyskwalifikację do końca sezonu.

XIV PROTESTY I KARY

 1. Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. kara czasowa,
  3. dyskwalifikacja
 2. Protesty do Sędziego Głównego, którego stanowisko znajduje się w namiocie przy mecie zawodów można składać w formie pisemnej do 30 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.
 3. Protesty o wyniki można składać do 48 godzin po zakończeniu zawodów wysyłając mail na adres pomoc@timedo.pl

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik ma obowiązek zakupić ważny numer startowy i zamontować go z przodu roweru na kierownicy, nad pancerzami, aby zapewnić jak najlepszą jego widoczność i nie może ingerować w jego wygląd.
 2. Zawody Maratony Rowerowe Kellys Cyklokarpaty.pl odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 3. Organizator z Współorganizatorem Cyklu i Sędzią Głównym, zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 4. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Grzegorz Prucnal