Regulamin Cyklokarpaty Roadtrip 2020

§1  ORGANIZATOR

Organizatorem Rajdu jest  (zwanego dalej  “rajdem”) jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36. Adres do korespondencji: Cyklokarpaty, ul. Borowinowa 59b/2; 30-698 Kraków. 

Kontakt: grzesiek@cyklokarpaty.pl

Strona internetowa: www.cyklokarpaty.pl/roadtrip

System zgłoszeniowy: www.system.timedo.pl

§2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją rajdu jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem www.timedo.pl/polityka.

§3 CELE RAJDU

 1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce południowo-wschodniej.
 2. Promowanie szlaków i miejscowości turystycznych w regionie.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia.


§4 TERMIN I MIEJSCE, CHARAKTER RAJDU

 1. 9 października 2021, Ekomarina Polańczyk
 2. Rajd jest imprezą sportowo –  turystyczną, nie ma charakteru wyścigu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca rajdu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora.

§5 WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 • OGÓLNE WARUNKI ZGŁOSZENIA
   1. Prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie (wysłanie) elektronicznego formularza zgłoszeniowego (dostępnego w Systemie Timedo https://system.timedo.pl ) oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do godziny 10:00 w dniu rajdu.
 • OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU
   1. Warunkiem udziału Uczestnika w rajdzie jest:
 • Bezwarunkowe stosowanie się do aktualnie obowiązujących zaleceń mających na celu ochronę przed koronawirusem.
    1. Nieodbywanie kary zawieszenia bądź dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.
    2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
    3. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
     1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
     2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w rajdzie,
     3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
     4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
     5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
     6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
     7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
     8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w rajdzie w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
    4. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom rajdu sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
   1. Organizator ustanawia limit Uczestników rajdu na 1000 osób. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Zgłoszeń.
   2. W trakcie trwania rajdu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia zapiętego kasku rowerowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy udziału w rajdzie każdego Uczestnika, który nie będzie ubrany w powyższy sposób.
   3. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w rajdzie.
   4. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rajdzie, oraz że bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność przyjmując do wiadomości, że wiąże się to z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 
   5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. 
   6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego elektronicznego formularza zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
   7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w rajdzie, w szczególności zasad fair play.
   8. Uczestnik może wziąć udział w rajdzie pod warunkiem posiadania roweru z obowiązkowym wyposażeniem zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, którego tekst jednolity został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 15 grudnia 2016 r.
 • POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REZYGNACJI Z KONTYNUOWANIA JAZDY
   1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania jazdy po starcie Uczestnik rajdu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę rajdu, która ma swoje stanowisko przy mecie rajdu lub telefonicznie (lub SMS) pod numerem +48 882-947-240. W przeciwnym razie Uczestnik rajdu może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwania.
 • WYBÓR I ZMIANA DYSTANSU
   1. Uczestnicy dokonują wyboru dystansu w systemie zgłoszeniowym.
   2. Możliwość zmiany dystansu istnieje do momentu startu. Zmiany dokonać można w biurze rajdu lub samodzielnie w systemie zgłoszeniowym.
   3. Zmiana dystansu po starcie może skutkować ropoczęciem akcji poszukiwania, kosztami której może zostać obciążony Uczestnik.
 • UDZIAŁ OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
  1. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich Formularz Rejestracyjny wypełnia rodzic bądź opiekun prawny, wyrażający zgodę na udział w rajdzie osoby niepełnoletniej i biorący za nią odpowiedzialność. 
  2. W przypadku rejestracji osób poniżej 13 roku życia (osób, które w dniu rajdu nie ukończyły jeszcze 13 lat i nie posiadają ograniczonej zdolności do czynności prawnych) istnieje dodatkowo obowiązek towarzyszenia Uczestnikowi na trasie w trakcie rajdu przez rodzica lub opiekuna prawnego.
  3. Osoby niepełnoletnie, nieposiadające innego dokumentu uprawniającego do poruszania się rowerem po drodze publicznej, zobowiązane są posiadać ważną kartę rowerową.

§6 TERMINY ZGŁOSZEŃ I OPŁATY

  1. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
  2. Organizator przyjmuje opłaty rejestracyjne przelewem lub kartą poprzez system Przelewy24. Dane do płatności generowane są w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo. W przypadku chęci zapłaty:
   1. Przekazem bankowym lub pocztowym (“w okienku”)- należy wybrać wśród opcji płatności systemu Przelewy24 opcję “wpłata tradycyjna” i dowolny z dostępnych w tej opcji banków. 
   2. Gotówką – opłaty przyjmowane są w biurze rajdu w dniu startu.
   3. Kartą (stacjonarnie) –  opłaty przyjmowane są w biurze rajdu w dniu startu.
  3. O terminie wpłaty decyduje moment zaksięgowania na koncie Organizatora. Wpłaty “w okienku” potrzebują nawet dwóch dni na dotarcie do konta docelowego
  4. Zgłoszenia na daną edycję rajdu zamykane są w dniu rajdu o godzinie 10:00. Po tym terminie nie ma już możliwości zgłoszeń. Wysokość opłaty rejestracyjnej uzależniona jest od terminu zapisu na Rajd oraz dystansu, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
  5. Opłata rejestracyjna jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych rajdu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
 • Faktury VAT
   1. Faktury VAT wystawiane są i przesyłane mailowo automatycznie po dokonaniu opłaty. Dane do faktury potwierdza się w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku błędu i potrzeby skorygowania faktury należy wysłać wiadomość mailową na adres faktury@timedo.pl.
   2. Uzyskanie Faktury VAT przy płatności w biurze rajdu możliwe jest tylko po poinformowaniu obsługi o chęci uzyskania faktury przed rozpoczęciem transakcji.
 • Prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z udziału w  rajdzie:
  1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na inną osobę, jednak do godziny 23:59 w przeddzień Rajdu Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania swojego uczestnictwa w Rajdzie (w panelu zgłoszeniowym https://system.timedo.pl/panelCK/pl/ należy przy imprezie przejść do podsumowania zgłoszenia i kliknąć przycisk “rezygnuj”), po czym otrzyma rabat na kolejny start o wartości uiszczonej opłaty rejestracyjnej. Rabat ważny będzie do końca sezonu 2022 (przewidywalnie, do 8.10.2022). Po upływie powyższych terminów prawo do jakiegokolwiek zwrotu lub przeniesienia niewykorzystanej opłaty rejestracyjnej, jak również wykorzystania otrzymanego rabatu wygasa.Tabela opłat
Dokonanie wpłaty do godziny 23:59 w dniu 30.09 129 PLN
Dokonanie wpłaty do godziny 10:00 w dniu 09.10 149 PLN

§7  STARTY I META

 • Starty odbywać się będą co 1 minutę w grupach 10 – osobowych od godziny 8:00 do 10:00 z ul. Zdrojowej w Polańczyku na wysokości Ekomariny https://g.page/ekomarina?share
 • Z racji rekreacyjnego charakteru rajdu, przynależność do grupy startowej nie będzie ustalona z góry przez Organizatora, należy jednak dostosować swoją godzinę startu do przewidywanego czasu przejazdu.
 • Zamknięcie mety nastąpi o godzinie 16:00.

 

§8 DYSTANSE, ŚWIADCZENIA I PRZEBIEG RAJDU

 • DYSTANSE I TRASY rajdu
   1. Dystanse
    1. Dystans Light – 80 km
    2. Dystans Hard – 148 km
    3. trasy dostępne są na stronie http://cyklokarpaty.pl/roadtrip
  1. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
   1. Pamiątkowy medal i dyplom za ukończenie rajdu,
   2. Dostęp do profesjonalnych fotografii w wysokiej jakości do dowolnego, niekomercyjnego użytku,
   3. Trasa oznakowana strzałkami kierunkowymi (nie trzeba znać terenu),
   4. Możliwość korzystania z bufetów na trasie rajdu (rozmieszczenie bufetów podane będzie na stronie organizatora) oraz na mecie, jak również posiłek regeneracyjny po rajdzie,
   5. Zabezpieczenie medyczne i samochód obsługi podążający za ostatnim Uczestnikiem Rajdu.
 • PRZEBIEG rajdu
  1. Orientacyjny program:
   1. 7:00 – 10:00 biuro rajdu,
   2. 8:00 – rozpoczęcie startów,
   3. 16:00 – zamknięcie mety rajdu.

§9 RUCH DROGOWY

 1. Rajd odbywają się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych stosowne oznakowanie, Służby Mundurowe oraz służby Organizatora mogą informować o szczególnym zagrożeniu.
 2. Uczestnik musi zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Uczestnik powinien poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. 

 

§ 10 OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie rajdu. Uczestnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na trasie Rajdu poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik ma obowiązek zamontować numer startowy tak, aby zapewnić jak najlepszą jego widoczność i nie może ingerować w jego wygląd. 
 2. Rajd odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 4. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.