Użyte  w  niniejszym  Regulaminie  terminy  pisane  wielką  literą  mają  następujące znaczenie:
Wydawca – MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Sp. J. z siedzibą w Jaśle (38-200) ul. Żeromskiego 36 z adresem korespondencyjnym Cyklokarpaty, ul. Podole 60, 30-394 Kraków.
System Sprzedaży– system informatyczny Timedo znajdujący się w sieci Internet pod adresem https://system.timedo.pl, w którym można realizować Karty Podarunkowe Cyklokarpaty.
Karta Podarunkowa Cyklokarpaty – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Systemie Sprzedaży.
Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Cyklokarpaty.
Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej Cyklokarpaty, przedstawiający ją do realizacji w Systemie Sprzedaży.
Towary – rzeczy i usługi oferowane do sprzedaży w Systemie Sprzedaży.

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Cyklokarpaty (wraz z zapisanymi na niej punktami w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, których ilość nie może być mniejsza niż 100), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Systemie Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej Cyklokarpaty w Systemie Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej Cyklokarpaty.
 1. Wydawca może przekazać Nabywcy dodatkowe punkty bonusowe.
 2. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Cyklokarpaty.
 3. Wartość Karty Podarunkowej Cyklokarpaty wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).
 4. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Cyklokarpaty, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Cyklokarpaty zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.
 5. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Cyklokarpaty o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej Cyklokarpaty, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Cyklokarpaty.
 6. Karta Podarunkowa Cyklokarpaty nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 7. Karta Podarunkowa Cyklokarpaty zachowuje ważność od dnia 15.01.2020 do dnia 26.09.2020.
 8. W momencie wydania Karty Podarunkowej Cyklokarpaty Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa Cyklokarpaty nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna.
 9. Okres ważności Karty Podarunkowej Cyklokarpaty nie może zostać przedłużony.
 10. Karta Podarunkowa Cyklokarpaty może być realizowana wyłącznie po wpisaniu kodu (znajdującego się na karcie) w Systemie Sprzedaży. Wpisanie kodu odbywa się jednorazowo, a punkty zgromadzone na Karcie Podarunkowej Cyklokarpaty zostają przeniesione do Systemu Sprzedaży, gdzie możliwy jest ich podgląd.
 11. Po wpisaniu kodu w Systemie Sprzedaży nie ma możliwości przeniesienia punktów na inną kartę podarunkową lub innego Użytkownika.
 12. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Cyklokarpaty Nabywcy nastąpi drogą wybraną przez Nabywcę w momencie dokonania zakupu.
 13. System Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Cyklokarpaty, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 14. Realizacja Karty Podarunkowej Cyklokarpaty przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Cyklokarpaty w sposób nieuprawniony.
 15. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Cyklokarpaty Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 16. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Cyklokarpaty poprzez dokonanie zakupu w Systemie Sprzedaży. System Sprzedaży automatycznie dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.
 17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Cyklokarpaty w wypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Cyklokarpaty,
  2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Cyklokarpaty, w szczególności:
   1. niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
   2. uszkodzenia Karty Podarunkowej Cyklokarpaty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Cyklokarpaty.
 1. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Cyklokarpaty wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Cyklokarpaty punkty zawarte na Karcie Podarunkowej Cyklokarpaty pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 3. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Cyklokarpaty będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej Cyklokarpaty, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić przelewem lub kartą płatniczą.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Cyklokarpaty będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 5. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Cyklokarpaty mogą być składane w drogą pocztową na adres korespondencyjny Wydawcy  ul. Podole 60, 30-348 Kraków.
 6. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Systemie Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej Cyklokarpaty Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej Cyklokarpaty, którą Wydawca wyda Użytkownikowi bezpośrednio w Systemie Sprzedaży. Karta Podarunkowa Cyklokarpaty, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała taki sam okres ważności jak poprzednia
 7. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Cyklokarpaty oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 8. Użytkownik poprzez przedstawienie w Systemie Sprzedaży Karty Podarunkowej Cyklokarpaty do realizacji oraz odbiór Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Cyklokarpaty potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Cyklokarpaty w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 9. Karta Podarunkowa Cyklokarpaty nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 10. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 11. Wydanie Karty Podarunkowej Cyklokarpaty Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Cyklokarpaty, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 12. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.cyklokarpaty.pl